Verkeersveiligheid

 

De derde missie van OVK is de verbetering van de verkeersveiligheid. Van in het begin zetten de actieve leden zich hier belangeloos voor in.


Opdat geen enkele ouder nog een soortgelijk drama moet ondergaan.
Opdat onschuldige kinderen en jongeren niet meer sterven in dergelijke omstandigheden.
Opdat jonge bestuurders zich bewust zijn van de gevaren en van meet af aan een verantwoordelijk rijgedrag aannemen.
Opdat elke burger de wegcode respecteert en een hoffelijke rijstijl hanteert.
Opdat de lokale overheden alles in het werk stellen om de verkeersveiligheid op hun grondgebied te verhogen en hun inwoners hierover sensibiliseren.
Opdat verkeersveiligheid een prioriteit wordt binnen de politieke wereld.


Voor dit alles hebben onze actieve leden, omkaderd door ons professioneel team, zich de voorbije 20 jaar ingezet, op alle niveaus en met diverse initiatieven.


Helaas haalt de realiteit ons in en moeten wij vaststellen dat meer en meer gezinnen geconfronteerd worden met dergelijk verlies. Sinds haar oprichting telde de vereniging ongeveer 1.700 leden, uit 635 Belgische gezinnen. De nieuwe campagne van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid, gelanceerd op 4 februari, leert ons dat in 2011 op onze wegen meer dan 850 doden vielen. Uit haar recente enquête over verkeersonveiligheid (2012) blijkt ook dat 20% van de Belgen (16+) in hun omgeving iemand kennen die betrokken was bij een dodelijk verkeersongeval, als slachtoffer of als veroorzaker. Dat komt neer op ongeveer 1.800.000 Belgen of 40% van de gezinnen.

 

De actieve leden van OVK brengen hun getuigenis/ervaring ten einde, eensdeels, het grote publiek te sensibiliseren voor de verantwoordelijkheid van iedere burger inzake verkeersveiligheid, en anderdeels, de politieke wereld opdat verkeersveiligheid hoog op de agenda zou (blijven) staan en concrete maatregelen in dit verband getroffen zouden worden.

 

 

 

SAVE-actie SAVE staat voor Samen Actief voor VEilig verkeer en bundelt een aantal OVK-acties voor meer verkeersveiligheid.
Klik door naar deze link voor meer info.

 

 

 

Op politiek vlak Federale Commissie voor de verkeersveiligheid (FCVV) en Staten-Generaal van de verkeersveiligheid (2001/2011)

In 2002 werd de vereniging ook tot een van de permanente leden van de nieuw opgerichte Federale Commissie voor de verkeersveiligheid aangesteld.

 

Tijdens de tweede Staten-Generaal voor de verkeersveiligheid (op 11 mei 2011) werden er 20 prioritaire maatregelen voorgesteld, te concretiseren in de periode 2011-2015.
Het betreft aanbevelingen voor maatregelen die volgens de CFSR het aantal verkeersslachtoffers de volgende jaren drastisch moet doen dalen.
Deze kwamen tot stand in nauwe samenwerking met het OVK.
Het CFSR evalueert in 2015 de uitvoering en impact van de voorgestelde maatregelen.
Deze zullen vergeleken worden met de objectieven van 2020 (oa daling met de helft van de dodelijke verkeersslachtoffers).

 

 

Vlaamse overheidIn Vlaanderen was ondertussen het thema van de verkeersveiligheid eveneens prioritair geworden. Vanaf 2002 werd de vereniging door de Vlaamse overheid betrokken bij het infrastructuurproject voor wegwerking van zwarte punten op Gewestwegen.

 

OVK werd lid van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid, een overlegplatform dat alle betrokkenen op het gebied van verkeersveiligheid in Vlaanderen verzamelt. Het forum formuleert adviezen aan de Vlaamse regering om de verkeersveiligheid op Vlaamse wegen te verbeteren en komt op geregelde tijdstippen bijeen.

 

 

Waalse overheidDe oprichting in 2011 van de “ Conseil Supérieur Wallon de la Sécurité Routière (CSWSR)” heeft tot doel om, samen met alle betrokkenen, bestaande maatregelen verder uit te diepen en nieuwe initiatieven voor verkeersveiligheid te ontwikkelen, met het oog op een daling van het aantal verkeersongevallen.
Een Waals agentschap voor verkeersveiligheid, binnen dewelke een aparte entiteit voorzien wordt voor verkeersslachtoffers en hun familie, zou in 2014 operationeel moeten zijn.

 

 

 

Stands/Getuigenissen

OVK leden organiseren informatiestands omtrent verkeersveiligheid alsmede getuigenissen in de scholen, tijdens evenementen, …

Medewerking met 'Getuigen onderweg'.

 

 

 

Flits!

Flits!’ is een theaterstuk, geschreven en geproduceerd in opdracht van OVK, over het wedervaren van een jongere die op de feesttoer gaat met zijn vrienden. Maar de avond draait uit op een nachtmerrie wanneer hij in dronken toestand achter het stuur kruipt en een ongeval veroorzaakt waarin de meeste van zijn vrienden omkomen. ‘Flits!’ werd sinds de lancering bijna 600 keer opgevoerd.